top of page
businessman-signing-business-contract-office.jpg

דיני ירושה, צוואות וייפוי כוח מתמשך

המשרד עוסק בדיני ירושה, ניהול עיזבונות, עריכת צוואות, באופן המאפשר ללקוח למנוע כבר בעת כתיבת הצוואה תרחישים אשר יאפשרו להתנגד לה או להטיל ספק בתקפותה. עריכת ייפוי כוח מתמשך, מסמכי הבעת רצון והסכמי ממון. הגשת בקשות לצו ירושה, בקשה לצו קיום צוואה, התנגדות לצוואה, הסכם בין יורשים, קיום הליכי גישור ועוד. ניהול הליכי עיזבון מורכבים עם ריבוי יורשים וריבוי נכסים מכל מין וסוג שהוא, לרבות מימוש נכסים ו/או חלוקת נכסים בהתאם להראות המצווה  ועל פי הסכמי חלוקה בין היורשים.

bottom of page